1. Praca dyplomowa - definicja

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związanym z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem oraz potwierdzającym umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

2. Czy można napisać pracę w języku obcym?

Praca dyplomowa może być przygotowana w jednym z języków nowożytnych za zgodą promotora w porozumieniu z Dziekanem właściwego Wydziału. Praca napisana w języku obcym musi zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim.

3. Kto może zostać promotorem pracy?

Pracę dyplomową przygotowuje się pod kierunkiem wybranego przez siebie promotora:

  • w przypadku studiów I stopnia – posiadającego co najmniej tytuł zawodowy magistra;
  • w przypadku studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich – posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

Na uzasadniony wniosek studenta, Dziekan po uzgodnieniu z dotychczasowym promotorem może zmienić promotora pod warunkiem, że nie wydłuży to terminu złożenia pracy i ukończenia studiów.
W sytuacji długotrwałej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu ukończenia studiów, Dziekan jest zobowiązany do wyznaczenia innego promotora.

4. Kto może zostać recenzentem pracy?

Dziekan powołuje recenzenta, który posiada stopień naukowy co najmniej doktora. Recenzje pracy są jawne (chyba, że przedmiot pracy objęty jest tajemnicą prawnie chronioną).

5. Czy każdy student przed egzaminem dyplomowym musi przejść przez procedurę antyplagiatową?

  • Tak, przed złożeniem pracy dyplomowej w Dziekanacie, każda praca musi zostać poddana procedurze antyplagiatowej w systemie Akademickim Systemie Archiwizacji Prac (ASAP). Do systemu ASAP wprowadź ostateczną wersję pracy dyplomowej uzgodnionej z Promotorem.
  • Gdy w pracy dyplomowej stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiega­jąca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego, nieważność dyplomu, w drodze decyzji admini­stracyjnej stwierdza Rektor.
  • W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta plagiatu, rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

6. Jak się zalogować do systemu ASAP?

1)  Wejdź na stronę: https://asap.umw.edu.pl/login
2)  Zaloguj się używając danych do logowania, jak do poczty studenckiej, w układzie:
3)  Jeśli nie możesz zalogować się do systemu ASAP to być może nie posiadasz założonego konta. Zgłoś ten problem Administratorowi systemu, wysyłając maila ze swojej studenckiej skrzynki na adres: plagiat@umw.edu.pl
4)  Zapoznaj się z Zasadami poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i prac dyplomowych przygotowanych przez uczestnika studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia  doktora - przejdź do strony
5)  Zapoznaj się z Instrukcją obsługi systemu ASAP: pobierz

7. Jakie formalności należy załatwić, by złożyć pracę w terminie?

Zapoznaj się z wytycznymi obowiązującymi na swoim Wydziale:

8. Czy można przedłużyć termin złożenia pracy?

Dziekan na wniosek promotora lub studenta może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy, nie później niż do 15 września danego roku akademickiego, w przypadku:

  • długotrwałej choroby studenta,
  • potwierdzonej przez promotora niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, z uzasadnionych przyczyn.

Co się dzieje w przypadku niezłożenia pracy w terminie?
W tym przypadku Dziekan skreśla studenta z listy studentów. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje złożenie do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.