Zmiana formy studiów

Student może ubiegać się o zmianę formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne oraz z niestacjonarnych na stacjonarne pod warunkiem, że  dany kierunek, poziom, profil oraz forma studiów jest w danym roku prowadzony przez Wydział.

1. Do kogo się zwrócić o zmianę formy studiów?

Student składa w dziekanacie wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę formy studiów nie później niż do 15 sierpnia przed rozpoczęciem roku akademickiego poprzedzającego zmianę formy kształcenia.

Decyzję w sprawie zmiany formy studiów podejmuje Dziekan zgodnie z limitem miejsc uwzględniającym możliwość wydziału.

2. Jakie warunki student musi spełnić, by wnioskować o zmianę formy studiów?

Student może ubiegać się o zmianę formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Dziekana oraz zaliczeniu:

a) w przypadku jednolitych studiów magisterskich – III roku studiów poprzedzającego zmianę formy kształcenia z minimalną średnią z całego toku studiów wynoszącą 4,75

b) w przypadku studiów I stopnia – II roku studiów poprzedzającego zmianę formy kształcenia z minimalną średnią z całego toku studiów wynoszącą 4,75

c) w przypadku studiów II stopnia – I roku studiów poprzedzającego zmianę formy kształcenia z minimalną średnią z całego toku studiów wynoszącą 4,75

Do ubiegania się o zmianę formy studiów uwzględnia się dotychczasowe osiągniecia studenta tj.:

a) osiągnięcia naukowe;

b) działalność w organizacji studenckiej, w tym w kole naukowym;

c) działalność na rzecz uczelni i środowiska studenckiego;

d) działalność we władzach organizacji studenckich.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej lub sytuacja losowa) Dziekan może podjąć inną decyzję.

3. Kiedy Dziekan nie wyraża zgody na zmianę formy studiów?

Dziekan nie wyraża zgody z uwagi na:

a) limit miejsc uwzgledniający możliwości wydziału;

b) niewywiązanie się studenta z terminowych zobowiązań wobec Uczelni;

c) zawieszenie w prawach studenta;

d) prowadzenie wobec studenta postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego;

e) inne uzasadnione powody.

4. Gdzie złożyć wniosek?
W dziekanacie Wniosek pobierz tutaj

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.