Skreślenie z listy studentów

1. Kto skreśla z listy studentów?

Dziekan właściwego wydziału.

2. Kiedy student zostaje skreślony z listy studentów?

1) Dziekan skreśla w następujących przypadkach:

  • Niepodjęcia studiów – przez niepodjęcie studiów rozumie się w szczególności: nie wpisanie się na I semestr studiów, nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych przez pierwszy miesiąc od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze; nieprzedstawienie przez studenta wymaganej dokumentacji
  • Rezygnacji ze studiów – tzn. złożenie pisemnego oświadczenia w dziekanacie właściwego Wydziału albo zgłoszenie rezygnacji za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni z indywidualnego profilu studenta.
  • Niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego
  • Ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2) Dziekan może skreślić studenta z listy w przypadku:

  • Stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach
  • Stwierdzenia braku postępów w nauce (brak postępu w nauce można stwierdzić, gdy stopień realizacji programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia semestru/roku studiów),
  • Nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie i nieuzyskania zezwolenia na wpis warunkowy lub powtarzanie semestru/roku.
  • Niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Jaka wygląda procedura skreślenia z listy studentów?

Dziekan pisemnie zawiadamia studenta o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia go z listy studentów wyznaczając termin, w którym student może wyjaśnić zaistniałą sytuację. Następnie Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

4. Gdzie złożyć odwołanie i w jakim terminie?

Studentowi przysługuje złożenie do Rektora (za pośrednictwem Dziekana) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczeniu decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.