Mobilność studentów

Mobilność studentów wiąże się z podjęciem decyzji o wyjeździe do innej uczelni na określony czas oraz dostosowanie się (podporządkowanie się) do nowych wymagań i okoliczności kształcenia wyższego.

1. Czy Student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu może wyjechać na inną uczelnię? W jaki sposób?

 • Student Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu może przenieść się do innej uczelni, w tym zagranicznej za zgodą Dziekana Wydziału albo osoby upoważnionej uczelni przyjmującej, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
 • Przed wyjazdem student ustala z Dziekanem zajęcia, które student zaliczy w uczelni partnerskiej. W chwili, w której zaliczone przedmioty nie mają podporządkowanej liczby punktów ECTS, punkty te ustala Dziekan.

2. Co z przedmiotami, które zaliczyłem na innej uczelni?

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przepisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.

3. Jakie są warunki przeniesienia zajęć i praktyk zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej?

Warunkiem przeniesienia zajęć i praktyk zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się przypisanych określonym zajęciom w programie studiów jednostki przyjmującej.

4. Kto podejmuje decyzję o przeniesieniu zaliczonych przedmiotów?

Decyzję o przeniesieniu zaliczonych przedmiotów podejmuje Dziekan, na wniosek studenta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na innym Wydziale Uczelni lub innej niż macierzysta uczelni, w tym zagranicznej.

5. Jakie warunki należy spełnić, żeby ubiegać się o przeniesienie na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu?

Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie, przy zachowaniu kierunku, formy, poziomu kształcenia, po zaliczeniu co najmniej I roku studiów, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego, pod warunkiem spełnienia zasad rekrutacji obowiązujących w danym roku akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; oprócz tego student, który zamierza przenieść się na Uczelnię zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie właściwego wydziału:

 • wniosek o przeniesienie,
 • kserokopię indeksu lub karty okresowych osiągnięć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczelnię macierzystą,
 • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów,
 • zaświadczenie o przebiegu studiów z uwzględnieniem uzyskanych ocen i wykorzystanych punktów ECTS, z podpisem Dziekana lub osoby upoważnionej do podpisania,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości, oryginały do wglądu,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej oraz że przeciwko studentowi nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • w przypadku uczelni zagranicznych wymagane dokumenty należy dostarczyć w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. W jakim terminie i gdzie należy złożyć dokumenty?

 • Dokumenty należy złożyć we właściwym dziekanacie w terminie od 1 sierpnia do 15 sierpnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki planowanego podjęcia studiów Pobierz wniosek
 • Dziekan rozpatruje wnioski biorąc pod uwagę średnią ocen, osiągniecia naukowe studenta, sytuację losową i ilość występujących różnic programowych. Dziekan wydając decyzję o przeniesieniu określa w szczególności różnice programowe do wyrównania w ciągu roku akademickiego.

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.