Indywidualny Rozkład Zajęć

1. Co to jest Indywidualny Rozkład Zajęć (IRZ)?

IRZ polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów.

2. Kto może ubiegać się o IRZ?

O zgodę na IRZ może się ubiegać student z tytułu:

1) przynależności do sportowej kadry narodowej, rezerwowej kadry narodowej, kadry uniwesjadowej lub sportowej kadry uczelnianej;
2) studiowania na dwóch i więcej kierunkach;
3) powołania do organów kolegialnych Uczelni;
4) samodzielnego wychowania dzieci;
5) niepełnosprawności;
6) ważnych przyczyn losowych lub osobistych.

3. Opłaty

Brak

4. Wymagane dokumenty:

Student składa wniosek do Dziekana, pobierz wniosek

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału

6. Jak to wygląda?

Student niezwłocznie po uzyskaniu zgody na IRZ:

  • wybiera grupy zajęciowe zgodnie z programem studiów
  • uzgadnia ze wszystkimi nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia w danym semestrze, zasady udziału w tych zajęciach w tym zasad uzyskiwania zaliczeń cząstkowych i zaliczenia końcowego, niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Dziekana.