Ukończenie studiów

1. Co jest warunkiem ukończenia studiów?

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:

  • uzyskanie efektów uczenia się – uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów, w którym przypisano liczbę punktów ECTS zgodną z przepisami ustawy,

a także (w zależności od kierunku):

  • złożenie egzaminu dyplomowego;
  • pozytywna ocena pracy dyplomowej

2. Co jest datą ukończenia studiów?

Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko - dentystycznego - data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja oraz kierunków związanych z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w programie studiów praktyki.

3. Jakie dokumenty mogę otrzymać?

Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  • odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim;
  • odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

4. Czy istnieje możliwość powtórnego otrzymania dyplomu lub suplementu po utracie oryginału?

Tak, absolwent może wystąpić do uczelni z wnioskiem o wydanie duplikatu.

Ważne! Warunkiem wydania absolwentowi dokumentów ukończenia studiów jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Uczelni (opłaty, biblioteka etc.)