Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze

1. Czym jest warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze? (wpis warunkowy)

Wpis warunkowy upoważnia studenta do podjęcia nauki na wyższym semestrze, ale dodatkowo należy powtórzyć niezaliczony przedmiot.

2. Kto może ubiegać się o wpis warunkowy?

Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny z zaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów (z wyłączeniem różnic programowych wynikających z mobilności studentów - §56 Regulaminu studiów - klik) lub ma różnice programowe do uzupełnienia.

3. Opłaty:

Opłaty za wpis warunkowy nalicza się na podstawie liczby punktów ECTS określonej w programie studiów dla danego przedmiotu. 

  • Jeśli zacząłeś studiować przed rokiem akademickim 2019/2020 tabela opłat za 1 punkt ECTS zawarta jest w Zarządzeniu nr 60/XV R/2015 klik
  • Jeśli zacząłeś studiować w roku akademickim 2019/2020 lub później tabela opłat za 1 punkt ECTS zawarta jest w Zarządzeniu nr 12/XV R/2019 klik
  • Jeśli zacząłeś studiować od roku akademickiego 2022/2023 tabela opłat za 1 pkt ECTS zawarta jest w Zarządzeniu nr 23/XVI R/2022 klik

4. Gdzie należy złożyć dokument?

W dziekanacie właściwego Wydziału Pobierz wniosek

5. Kiedy nie można uzyskać zgody na wpis warunkowy?

Zgody nie uzyska się w momencie, gdy:

  • Student nie zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów (z wyłączeniem różnic programowych wynikających z mobilności studentów - §56 Regulaminu studiów - klik;
  • Brak zaliczenia lub brak zdanego egzaminu dotyczy przedmiotu, którego student już raz nie zaliczył;
  • Student nie uzyskał zaliczenia z przedmiotu rygorowego, określonego w załączniku do niniejszego regulaminu

W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z wpisu warunkowego Dziekan wydaje decyzję o powtórzeniu semestru/roku albo skreśleniu z listy studentów.

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.