Urlop dla studentów - warunki przyznawania studentom urlopów

1. Kiedy można wziąć urlop? 
 
Dziekan może wyrazić zgodę na urlop w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach dydaktycznych
 
2. Gdzie i kiedy złożyć wniosek? 
 
Wniosek powinien być złożony do Dziekana nie później niż w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających wniosek -  Pobierz wniosek
  • Dziekan udziela urlopu w przypadku złożenia wniosku w trakcie trwania semestru. Na podstawie udokumentowanego wniosku urlop udzielany jest od następnego semestru, chyba, że przyczyną urlopu jest długotrwała choroba albo wyjątkowo ważne okoliczności losowe lub osobiste.
  • Urlop od zajęć udziela się studentce, która jest w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka oraz studentowi, który jest rodzicem na okres 1 roku – w przypadku, w którym koniec urlopu przypada w trakcie trwania semestru, urlop można przedłużyć do końca danego semestru. 
3. O jaki urlop można wnioskować? 
  • Urlop na okres jednego semestru (urlop krótkoterminowy) 
  • Urlop na okres jednego roku akademickiego (urlop długoterminowy)
4. Ile razy można uzyskać zgodę na urlop?
 
W całym okresie studiów student może otrzymać urlop dwa razy, chyba, że wystąpiły wyjątkowo ważne okoliczności losowe, osobiste lub choroba.
 
5. W czasie urlopu…
 
Student zachowuje prawa studenta (Student, który uzyskał zgodę Dziekana na urlop, zachowuje prawo do stypendium Rektora).
 
6. Po urlopie… 
  • W przypadku urlopu z przyczyn zdrowotnych student jest zobowiązany, przed rozpoczęciem nauki,  do przedłożenia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kontynuowania nauki. 
  • Dziekan może zobowiązać studenta, który powraca z urlopu do wyrównania różnic programowych. 

Więcej informacji w Regulaminie studiów klik