Komisyjna ocena postępów w nauce

1. Zaliczenie komisyjne przedmiotu

1)  Student/osoba odpowiedzialna za prowadzony przedmiot/właściwy organ Samorządu Studenckiego może złożyć pisemny wniosek w sprawie zaliczenia komisyjnego z przedmiotu.
2)  Wniosek należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od dnia niezaliczenia przedmiotu
3)  Po akceptacji wniosku, Dziekan wyznacza termin nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia wniosku oraz ustala skład komisji.
4)  W zaliczeniu komisyjnym może uczestniczyć obserwator wskazany przez studenta we wniosku.
5)  Wynik zaliczenia komisyjnego decyduje o zaliczeniu albo niezaliczeniu przedmiotu. Postanowienie komisji jest ostateczne.

2. Egzamin komisyjny

1) Na pisemny wniosek studenta, egzaminatora lub właściwego organu Samorządu Studentów złożony w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu, Dziekan w przypadku uznania zasadności wniosku może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku.

2)  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie komisyjnym, student traci prawo do przystąpienia do egzaminu komisyjnego w innym terminie.
3)  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta, Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu komisyjnego, który staje się ostateczny
4)  O egzamin komisyjny można wnioskować w pierwszym, jak i w drugim terminie poprawkowym.
5)  W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku Dziekan zarządza:

a) w odniesieniu do egzaminu ustnego – ustny egzamin komisyjny,
b) w odniesieniu do egzaminu pisemnego – komisyjną weryfikację pracy lub ustny egzamin komisyjny.
 

6)  W wyjątkowych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, zarządzić egzamin pisemny. Podczas egzaminu komisyjnego pytania są losowane przez studenta.
7)  Skład komisji ustala Dziekan. Przewodniczącym komisji jest Dziekan lub Prodziekan. Ponadto w skład komisji wchodzą: egzaminator oraz inny nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot z danej dyscypliny lub dyscypliny pokrewnej. Komisji     
     nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.
8)  Na egzaminie komisyjnym może uczestniczyć obserwator wskazany przez studenta we wniosku.
9)  Wynik egzaminu komisyjnego ustalony jest przez głosowanie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena z egzaminu unieważnia ocenę kwestionowaną i decyduje ostatecznie o wyniku egzaminu z przedmiotu.

3. Gdzie należy złożyć dokumenty?

Wnioski o przyznanie komisyjnego egzaminu lub zaliczenia składa się we właściwym dziekanacie.

4. Opłaty

Brak

5. Kto może się ubiegać o komisyjny egzamin/ zaliczenie?

Student, który nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu/zaliczenia w sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej (więcej szczegółów w §42 Regulaminu studiów)

Uwaga! Egzamin czy zaliczenie komisyjne są trybami nadzwyczajnymi, nie powinny być traktowane jako dodatkowy termin. Wniosek o przyznanie komisyjnego egzaminu czy zaliczenia powinien być dobrze uzasadniony – Student powinien przedstawić swoje wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego zaliczenia czy egzaminu w pierwszym terminie lub powołać się na okoliczności, w których egzaminator potraktował go niesprawiedliwie, wystawił krzywdzącą ocenę lub zastosował co do niego odmienne reguły przeprowadzanego egzaminu/zaliczenia.