Powtarzanie semestru lub roku

1. Kiedy student może wnioskować?

W chwili, w której nie został dopuszczony do sesji egzaminacyjnej lub/i nie zaliczył semestru/roku.

2. Gdzie należy złożyć wniosek?

w Dziekanacie

3. Ile razy można powtarzać semestr lub rok?

  • nie więcej niż dwukrotnie w ciągu całego okresu studiów – jednolite studia magisterskie,
  • w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia – nie więcej niż jeden raz.

Wyjątkiem jest długotrwała choroba lub inny ważny przypadek losowy.

4. Opłaty

Student wnosi opłaty za powtarzanie określonych zajęć.

Opłaty za powtarzanie semestru/roku nalicza się na podstawie wykazu zawartego w:

  • Jeśli zacząłeś studiować przed rokiem akademickim 2019/2020 tabela opłat zawarta jest w Zarządzeniu nr 60/XV R/2015 klik
  • Jeśli zacząłeś studiować w roku akademickim 2019/2020 lub później tabela opłat zawarta jest w Zarządzeniu nr 12/XV R/2019 klik
  • Jeśli zacząłeś studiować w roku akademickim 2022/2023 tabela opłat zawarta jest w Zarządzeniu nr 23/XVI R/2022 klik

5. Gdzie złożyć wniosek?

w Dziekanacie pobierz wniosek

Uwaga! Student, który powtarza semestr/rok jest zwolniony z przedmiotów, z których uzyskał zaliczenie (jeżeli program studiów nie uległ zmianie)

Uwaga! Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.