Sprawy dyscyplinarne


 
Akty prawne regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną dla studentów:
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1882);
 3. Regulamin studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022;
 4. Zarządzenie nr 3/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 5. Zarządzenie nr 288/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2021-2024;
 6. Uchwała nr 2217 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024;
 7. Uchwała nr 2218 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Studenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyny stanowiące naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny stanowiące uchybienie godności studenta Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną studentów znajdują się w wyżej podanych aktach prawnych.
Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn studenta, który narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź aktów prawa wewnętrznie obowiązującego na uczelni (takich jak np. statut, regulaminy czy zarządzenia Rektora). Naruszenie godności studenta obejmuje zachowanie polegające na dopuszczeniu się postępowania niezgodnego z złożonym ślubowaniem, zasadom współżycia i zwyczajom uniwersyteckim, które przynosi ujmę Uniwersytetowi Medycznemu.
W przypadku zachowań, które mogą stanowić przewinienie dyscyplinarne, zawiadomienie składa się do JM Rektora UMW za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich, który po zapoznaniu się z zawiadomieniem wydaje Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ds. Studentów polecenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Rzecznik Dyscyplinarny po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może wnieść wniosek do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów o ukaranie studenta lub do Rektora UMW o wymierzenie kary upomnienia albo umorzyć postępowanie.
Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. W pierwszej instancji orzeka Komisja Dyscyplinarna ds Studentów UMW. Odwołanie od orzeczenia tej Komisji rozpoznaje Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów.
Od orzeczenia tej Komisji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna, powoływane są spośród nauczycieli akademickich i studentów uczelni, w trybie określonym w statucie.
Komisje dyscyplinarne wymierzają kary spośród ujętych w katalogu ustawowym, poczynając od najłagodniejszej tj. upomnienia, poprzez naganę, naganę z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta do 1 roku, aż po najsurowszą – wydalenie z uczelni.

Skrót przebiegu postępowania dyscyplinarnego 
 

I. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia czynu uchybiającego godności studenta

1. W celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia czynu uchybiającego godności studenta, należy pisemnie powiadomić Dział Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław.
 

Wzór wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

2. DSS przekazuje sprawę Rektorowi, który może:
1) autonomicznie rozpoznać sprawę i:

 1. uznać czyn studenta za niewykazujący znamion przewinienia dyscyplinarnego i nie podjąć żadnych dalszych działań;
 2. uznać czyn studenta za wykazujący znamiona przewinienia dyscyplinarnego, ale o charakterze mniejszej wagi i wymierzyć karę upomnienia po wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy.

2) zdecydować o przekazaniu jej do wybranego rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i nakazać wszczęcie postepowania wyjaśniającego.

II. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez  rzecznika dyscyplinarnego
Postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni. W uzasadnionych przypadkach rzecznik dyscyplinarny, za zgodą rektora, może przedłużyć trwanie postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż do 12 tygodni.
1) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego;
2) postępowanie dowodowe;
3) przedstawienie zarzutów studentowi, którego czynu dotyczy postępowanie oraz wysłuchanie jego wyjaśnień;
4) dalszy tok postępowania, w którym należy uwzględnić wnioski dowodowe studenta, którego dotyczy postępowanie, lub jego obrońcy;
5) końcowa analiza zebranych dowodów oraz ewentualne uzupełnienie postępowania dowodowego;
6) zakończenie postępowania wyjaśniającego, w oparciu o zgromadzone dowody rzecznik dyscyplinarny:

 1. wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przedstawia je rektorowi do zatwierdzenia albo
 2. kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, albo
 3. składa do rektora wniosek o wymierzenie kary upomnienia.

III. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną
1) Działania wstępne przewodniczącego komisji dyscyplinarnej:

 1. ocena poprawności wniosku;
 2. wyznaczenie składu orzekającego oraz terminu niejawnego posiedzenia komisji.
2) Niejawne posiedzenie komisji dyscyplinarnej:
 1. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie, albo
 2. odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo
 3. zwrot wniosku o ukaranie rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, wskazując, w jakim zakresie ma nastąpić uzupełnienie postępowania, oraz wyznaczając termin uzupełnienia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia postanowienia.

3) Rozprawa przed komisją dyscyplinarną:

 1. sprawdzenie obecności stron wezwanych na rozprawę, przewodniczący składu orzekającego nakazuje opuszczenie sali świadkom;
 2. rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem;
 3.   postępowanie dowodowe w ramach, którego przesłuchuje się świadków, przedstawia opinie biegłych i przeprowadza inne dowody;
 4. głosy końcowe stron postępowania;
 5. zamknięcie rozprawy i przystąpienie do narady nad orzeczeniem;
 6. ogłoszenie orzeczenia.

4) Postępowania przed komisją dyscyplinarną zakończone jest orzeczeniem o:

 1. ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierza karę, albo
 2. uniewinnieniu obwinionego, albo
 3. umorzeniu postępowania.

IV. Postępowanie przed odwoławczą komisją dyscyplinarną
Odwołanie wnosi się do odwoławczej  komisji dyscyplinarnej w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia.
1) Przebieg:

 1. Przewodniczący komisji odwoławczej stwierdza czy odwołanie wpłynęło w terminie czy zostało wniesione przez osobę uprawnioną,
 2. wyznaczenie składu orzekającego oraz terminu rozprawy odwoławczej;
 3. sprawozdanie z przebiegu dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego;
 4. głosy końcowe stron postępowania;
 5. zamknięcie rozprawy i przystąpienie do narady nad orzeczeniem oraz ogłoszenie orzeczenia.

2) Zakończenie postępowania przed odwoławczą komisją dyscyplinarną:

 1. utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej albo
 2. uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości albo w części i wydaje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy, albo
 3. uchyla zaskarżone orzeczenie komisji dyscyplinarnej w całości i przekazuje sprawę komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.