Indywidualny Tok Studiów

 
1. Co to jest Indywidualny Tok Studiów (ITS)?

  •  ITS jest formą kształcenia szczególnie uzdolnionych oraz wyróżniających się studentów w zakresie wybranych przez nich dyscyplin naukowych oraz studentów pełniących funkcję w organach Samorządu Studentów określonych w Regulaminie Samorządu Studentów za akceptacją Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki, a także dla osób w stosunku, do których potwierdzono efekty uczenia się.
  • Obok zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów, student może brać udział w działalności badawczej, dydaktycznej (w wybranej dyscyplinie), a także zapoznawać się z elementami metodyki badań naukowych i przygotowywania pedagogicznego.

2. Kto może ubiegać się o ITS?

    Student, który uzyskał średnią 4,5 lub Student, który uzyskał średnią mniejszą niż 4,5, przedstawiając znaczący dorobek naukowy;

3. Wymagane dokumenty:

Student składa wniosek do Dziekana do 15 września wraz z pozostałymi dokumentami:

  • zaświadczeniem wydanym przez opiekuna organizacji studenckiej o charakterze naukowym potwierdzające aktywną działalność naukową lub udokumentowany dorobek naukowy (np. udział w grantach, wydane publikacje, referaty etc) lub w przypadku braku opiekuna nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy w dziedzinie związanej z dorobkiem studenta
  • wykazem przedmiotów z wybranej dyscypliny do realizacji w ramach ITS
  • pisemną opinię proponowanego przez studenta opiekuna naukowego

4. Opłaty

Brak

5. Gdzie należy złożyć dokument?

w Dziekanacie właściwego Wydziału pobierz tutaj

6. Kto koordynuje ITS?

ITS koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Indywidualnego Toku Studiów - w latach 2020-2024 funkcję Pełnomocnika pełni dr hab. Agnieszka Hałoń, prof. nadzw.

7. Jak to wygląda?

Zakwalifikowany na ITS student ustala harmonogram zajęć w semestrze. Realizuje je, uzyskując zaliczenia i zdając egzaminy.