Opłaty za studia

1. Za co Uczelnia pobiera opłaty? A w jakich sytuacjach nie pobiera opłat?

Uczelnia pobiera opłaty za:

 • kształcenie na studiach niestacjonarnych
 • powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • kształcenie na studiach w języku obcym,
 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim
 • uczestniczenie w zajęciach nieobjętych programem studiów, przewyższających limit zajęć programowych m.in. lektoraty, zajęcia fakultatywne
 • przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się
 • wydanie odpisu, duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu (20 zł).

Uczelnia nie pobiera opłat za:

 • różnice programowe
 • rejestrację na kolejny rok studiów
 • przystąpienie i udział w egzaminach (w tym: egzaminie poprawkowym, komisyjnym i dyplomowym)
 • wydanie dziennika praktyk zawodowych,
 • złożenie i ocenę pracy dyplomowej,
 • wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu.

2. Ile wynoszą opłaty za wydanie pozostałych dokumentów?

Koszty dla pozostalych dokumentów są następujące:

 • legitymacja studencka: 22 zł (duplikat: 33 zł)
 • indeks – 4 zł (duplikat 6zł)
 • za uwierzytelnienie na wniosek zainteresowanego dokumentów wydawanych przez uczelnię w związku z przebiegiem studiów oraz w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

3. Gdzie znajdę wykaz opłat za studia?

Wykaz opłat za studia można znaleźć w Zarządzeniach Rektora:

 • Jeśli rozpocząłeś naukę przed rokiem akademickim 2019/2020, jest to Zarządzenie nr 60/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 21 sierpnia 2015 r. klik
 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2019/2020 lub później obowiązuje Cię Zarządzenie nr 12/XV R/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2019 r. klik.
 • Jeśli rozpocząłeś naukę w roku akademickim 2022/2023, jest to Zarządzenie nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik

4. Czy mogę się starać o zwrot opłat za studia w okresie niepobierania nauki?

Tak. Można wnioskować o zwrot w przypadku:

 • uzyskania zgody na urlop, z wyłączeniem urlopu, który przewiduje prawo do udziału w zajęciach oraz przystąpienia do zaliczeń i egzaminów;
 • skreślenia z listy studentów
 • ukończenia studiów przed terminem określonym w umowie
 • innych ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych.

Więcej informacji w §7 Zarządzenia nr 12/XV R/2019 klik

5. Czy jest możliwość wnioskowania o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne?

Można się ubiegać o zwolnienie w części z opłat, w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 • uczestniczenia w międzynarodowych programach stypendialnych, z wyłączeniem programów wymiany międzyuczelnianej zawartych na podstawie umów/porozumień, w tym np. programu Erasmus +
 • udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej lub okoliczności losowych powodujących nagłe pogorszenie obecnej sytuacji materialnej w rodzinie (Uwaga! Nie można wnioskować więcej niż dwukrotnie w trakcie trwania studiów, jednakże tylko jeden raz z powodu danego zdarzenia losowego!)

Częściowe zwolnienie z opłaty z usługi edukacyjne nie może być większe niż 50% wysokości opłaty określonej w umowie o odpłatności.

6. Czy istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie na raty opłat za usługi edukacyjne?

1) Dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2022/2023 nie ma możliwości rozłożenia opłat na raty.

2) Dla studentów rozpoczynającyh naukę od roku akademickiego 2022/2023:

 • podstawą do ubiegania się o rozłożenie opłat za usług edukacyjne na raty jest wniosek (klik), który należy złożyć w Dziekanacie właściwego Wydziału w terminie do 01 września każdego roku, w którym student ubiega się o płatność na raty.
 • w przypadku studenta przyjętego na pierwszy rok studiów, wniosek należy złożyć w dniu podpisania przez studenta umowy o odpłatności za studia.

7. Jakie są terminy oraz zasady wnoszenia opłat za studia dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2022/2023?

Opłaty za studia są pobierane zgodnie z poniższym wykazem, począwszym od cykli kształcenia rozpoczynających się od dnia rozpoczęcia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 (szczegóły w Zarządzeniu nr 23/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2022 r. klik)

 • w odniesieniu do opłat studentów obowiązują natępujace terminy płatności:

     Opłata roczna

           do 15 września

 

 • w przypadku opłaty wnoszonej w 2 ratach - wysokość opłaty stanowi kwota opłaty rocznej powiększona o 2,5% tej opłaty, a następnie podzielona na 2 równe raty:

   I rata (za semestr zimowy)

           do 15 września

   II rata (za semestr letni)

           do 15 lutego

 

 • w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach- wysokość opłaty stanowi kwota opłaty rocznej powiększona o 3,5% tej opłaty, a następnie podzielona na 4 równe raty:

            I rata

          do 15 września

             II rata

           do 15 listopada

             III rata

            do 15 lutego

             IV rata

             do 15 maja

 

* UWAGA!
Studenci przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

Studenci, cudzoziemcy przyjęci na I rok studiów, pierwszą opłatę wnoszą w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów, jednak nie później niż do 15 września, z zastrzeżeniem terminów określonych w harmonogramie rekrutacji

8. Czy można wnioskować o wydłużenie okresu wniesienia opłat?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma możliwości wydłużenia okresu wniesienia opłat (prolongaty).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych