Egzamin dyplomowy

Co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

1) uzyskanie przewidzianych programem studiów:zaliczeń z wszystkich przedmiotów lub praktyk zawodowych (jeśli wymagane są przed egzaminem dyplomowym)

- wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku i poziomu studiów,

2)   uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, jeżeli wymaga tego kierunek studiów.

Kiedy może odbyć się egzamin dyplomowy?

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym przez Dziekana, jednak nie później niż do 30 września danego roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek promotora lub studenta Dziekan może ustalić inny termin egzaminu dyplomowego.

Czy w egzaminie dyplomowym może uczestniczyć osoba trzecia?

Egzamin ma charakter zamknięty, jednak na wniosek studenta lub promotora złożony do Dziekana nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu może mieć charakter otwarty. Wówczas w takim egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub promotora.

Jak wygląda egzamin dyplomowy?

1. Egzamin może mieć charakter ustny i/lub pisemny, może być też przeprowadzony w formie praktycznej. Na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę, na przeprowadzenie egzaminu w języku obcym, w którym została napisana praca dyplomowa.
2. Egzamin odbywa się przed komisją, którą wskazuje Dziekan – tj.:
  • na studiach pierwszego stopnia: Dziekan, Prodziekan lub nauczyciel akademicki zatrudniony w danym Wydziale w stopniu co najmniej doktora – jak przewodniczący oraz promotor i recenzent;
  • na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich - Dziekan, Prodziekan lub nauczyciel akademicki zatrudniony w danym Wydziale w stopniu co najmniej doktora habilitowanego – jako przewodniczący oraz promotor i recenzent;
3. Obecność członków komisji na egzaminie jest obowiązkowa.
  • Na wniosek studenta złożonego najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem egzaminu, na egzaminie może być obecny przedstawiciel Samorządu Studentów.

Co w przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego?

W takim przypadku Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. W przypadku niezdania egzaminu w drugim terminie, Dziekan może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru/roku.