Informacja na temat stypendiów Ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

SZANOWNI STUDENCI!

Uprzejmie informujemy, iż Minister Zdrowia opublikował szczegóły przyznawania stypendium dla studentów o znaczących osiągnięciach naukowych/sportowych w roku akademickim 2021/2022.

Na podstawie rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727). przepisów,  Rektorzy uczelni medycznych mogą składać w roku akademickim 2021/2022 wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, w terminie od 1 października do 15 listopada 2021 r.

Studenci zainteresowani ww. stypendium powinni zapoznać się z warunkami otrzymania stypendium, dostępnymi pod na stronie Ministerstwa Zdrowia -> link do strony

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypenium Ministra Zdrowia w roku 2021/2022:
Wniosek: https://www.gov.pl/attachment/e4b726d8-6a3d-488d-ab6d-8d54d3932137
Oświadczenie studenta: https://www.gov.pl/attachment/47702ef2-6045-43c7-9583-e79b685f0ac1
Oświadczenie studenta - zgoda na przesłanie decyzji na adres e-mail - pobierz
Oświadczenie studenta - procentowy wkład autorski - pobierz
Oświadczenie studenta - wymóg ustawowy - pobierz

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur obowiazujący w Uczelni:
Student przedstawiając swoją kandydaturę przesyła w terminie do 27 października 2021 r. na adres e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl albo monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl:

  1. poprawnie wypełniony wniosek (wzór załącznik do rozporządzenia – do pobrania powyżej);
Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać jako dokument MS WORD z rozszerzeniem .doc, .docx
UWAGA! Plik powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin UMW nazwisko imię.doc” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal.doc”
  1. do wniosku należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć naukowych lub znaczących osiągnięć sportowych (skany stanowią odzwierciedlenie cyfrowe dokumentów zapisanych w formacie PDF).
Powinien być to jeden załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”

b) oświadczenie studenta (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię_oswiadczenie.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oświadczenie.pdf”);
c) oświadczenie studenta - zgoda na przesłanie decyzji na adres e-mail (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię_oswiadczenie_zgoda.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oświadczenie_zgoda.pdf”);
d) oświadczenie studenta - procentowy wkład autorski (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie_wklad.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oswiadczenie_wklad.pdf”
e) oświadczenie studenta - wymóg ustawowy (osobny plik PDF – podpisany dokument i zeskanowany) - opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oświadczenie_wymog.PDF”, np. „wniosek stypmin UMW Kowalski Michal_oswiwadczenie_wymog.pdf”

 

UWAGA!
Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać ze skrzynki studenckiej @student.umw.edu.pl. Wiadomości wysyłane z prywatnych skrzynek e-mailowych, nie będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu.

KONTAKT:
W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu:

Dominika Seniura
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl

Monika Kotowska-Lewińska
tel. 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl


Inne stypendia Ministra Zdrowia - informacja dla studentów cudzoziemców polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej odbywających kształcenie na podstawie decyzji i warunkach finansowych określonych przez Ministra Zdrowia

Aktualne informacje i druki zawarte są na stronie Ministerstwa Zdrowia: tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronach poszczególnych dziekanatów.