Szanowni Studenci !!!
Regulamin świadczeń dla studentów znajdziesz tutaj

Wysokość zapomogi w roku akademickim 2022/2023:
wysokość zapomogi w przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nie może być mniejsza niż 300,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.


 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - ZAPOMOGA


Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej i jest wypłacana w formie pieniężnej, jednak nie częściej niż dwa razy w roku akademickim

 

Zapomogę przyznaje się na podstawie złożonego przez studenta, niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej, we właściwym Dziekanacie wniosku o przyznanie zapomogi.
Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem sięo świadczenie/a może upoważnić inną osobe do tych czynności.

Student we wniosku powinien:

1) wskazać, że znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,

2) uzasadnić te okoliczności oraz

3) załączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku:
1) poważnego uszczerbku majątkowego w rodzinie studenta, wywołanego siłą wyższą lub przestępstwem dokonanym przez osobę trzecią,
2) ciężkiej choroby studenta lub członka jego rodziny, powodującego konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
3) zgonu członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
4) innego niekoniecznie nieprzewidywalnego zdarzenia powodującego pogorszenie sytuacji życiowej studenta.

 W szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z uwagi na wyjątkowo ważny itneres strony oraz decyzji o przyznaniu zapomogi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 

W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.