WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT SKŁADANIA WNIOKSÓW STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023:

Uprzejmie informujemy, że trwają ostanie prace nad elektronicznym systemem składania wniosków stypendialnych. Planujemy uruchomienie systemu we wrześniu 2022 - prosimy o nieskładanie wniosków papierowo w dziekanatach. Wszystkie informacje wkrótce :)

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami dotyczącymi świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023

1. Zmiana okresu w którym przysługują świadczenia dla studentów:

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz dłużej niż przez łączny okres 12 semestrów (14 semestrów dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego)* oraz jeśli jesteś magistrem, magistrem inżynierem lub masz tytuł równorzędny, a także, gdy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy podejmujesz znów studia pierwszego stopnia.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.

2. Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej :

zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600,00 zł. Zgodnie z przepisami Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

3. WYSOKOŚĆ ŚREDNIEJ - STYPENDIUM REKTORA

Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023 wynosi 4,0 natomiast wymagana minimalna liczba punktów wynosi 21 pkt.

4. Dodatkowe osiągnięcie naukowe:

do puli za osiągnięcia naukowe zostało dodane osiągniecie średniej ocen wynoszące 5,0 - za to osiągnięcie przewidziano 5 pkt.

 


Szanowni Studenci!

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersyetu Medycznego we Wrocławiu tutaj

Wzór odwołania do Odwoławczej Komisji Stypedialnej - pobierz

NAJWAŻNIEJSZE informacje o poszczególnych świadczeniach dla studentów znajdują się w poniższych odnośnikach

 

Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Stypendium Ministra
Kredyty studenckie


W związku z dużą liczbą zapytań prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosków stypendialnych w szczególności pozycji dotyczących okresów studiowania.
- w punkcie 7 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku studiowałem/am  - należy wpisać tu wszystkie uczelnie w których rozpoczęli Państwo studia, nawet te które trwały jeden miesiąc
- w punkcie 8 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku ukończyłam/em następujące studia: wpisujemy tu ukończenie wszystkich kierunków nawet tych w naszej uczelni.
Powyższe stanowi podstawę do obliczenia okresu 6 lat studiowania podczas którego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przysługuje możliwość otrzymania stypendiów.
Przypominamy, że w każdym wniosku podpisujecie Państwo oświadczenie o prawdziwości podanych danych.

Każdy student może ubiegać się o świadczenia w następujących terminach porządkowych:

1) do dnia 16 października –  należy złożyć wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych                    oraz stypendium Rektora,

2) niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej – wniosek o zapomogę.

Wykaz pracowników obsługujących świadczenia dla studentów w poszczególnych Dziekanatach znajduje się tutaj.
UWAGA! Student, otrzymujący świadczenia, zobowiązany jest do poinformowania członka KS/OKS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznane świadczenie, na przykład: zmiana numeru rachunku bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny. Zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie nowego wniosku, uzupełnionego tylko o dane, które uległy zmianie. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają studenta.


BARDZO WAŻNE !
W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz dłużej niż przez łączny okres 12 semestrów (14 semstrów dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego)* oraz jeśli jesteś magistrem, magistrem inżynierem lub masz tytuł równorzędny, a także, gdy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy podejmujesz znów studia pierwszego stopnia. 

*Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.
W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.
Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.