Szanowni Studenci !
Regulamin świadczeń dla studentów znajdziesz tutaj

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023 - wysokość stawek ogłaszana będzie po zebraniu wnioksów - październik 2022

 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - STYPENDIUM SOCJLANE

Celem stypendium socjalnego jest wsparcie finansowe studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Składanie wniosków odbywa się do 16 października 2022 roku

Wysokość dochodu w rodzinie

Jeżeli dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto złóż wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody. Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz na dole strony

Co to jest dochód rodziny?

Jest to suma dochodów członków rodziny, osiąganych przez:
  1. studenta;
  2. małżonka studenta;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
  4. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 1-3, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2022/2023

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.”
Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 600,00 zł.
W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 600,00 zł.
 

Samodzielność finansowa studenta

Jeżeli nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, możesz ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przepada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełniasz jeden z następujących warunków:
1) ukończyłeś 26 rok życia,
2) pozostajesz w związku małżeńskim,
3) masz na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
4) osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiadasz stałe źródło dochodów i Twój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tj. 930,35 zł

Styepndium socjalne w zwiększonej wysokości

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Warunkiem jest spełnienie kryteriów do uzyskania stypendium socjlanego. Nie jest to odrębne stypendium.
Każdy wniosek o przyznanie stypendium socjlanego w zwiększonej wysokości będzie rozpatrywany indywidualnie.

Student, który uzyskał stypendium socjalne, a jego sytuacja zmieniła się w sposób uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, może złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia wszelkich zmian wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w trakcie trwania roku akademickiego. W tym przypadku należy w ciągu 14 dni od zaistnienia wszelkich zmian złożyć nowy wniosek stypendialny wypełniając pozycje dotyczące stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stypendium w zwiększonej wysokości student otrzymuje począwszy od miesiąca, w którym złożył wniosek. Wypłata stypendium nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji.


Informacje dodatkowe

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 września 2021  r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 3819 zł.

Wykaz dokumentów

Uwaga!

Przy składaniu kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu celem poświadczenia zgodności z oryginałem.

Wszystkie dokumenty w języku obcym, potwierdzające między innymi sytuację materialną, zdrowotną, osiągnięcia studenta, mogą być wzięte pod uwagę  pod warunkiem dołączenia
ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

Dokumenty obligatoryjne (podstawowe) dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022

2. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2020 podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który ukończył 18 rok życia jest zobowiązany przedłożyć oddzielne zaświadczenie; dotyczy również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18 rok życia, składa zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub oświadczenie o nieosiąganiu dochodu),

4. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa.

5. Zaświadczenia z ZUS lub KRUS zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2020 - dotyczy wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa (każdy członek rodziny, który uzyskał dochody 2020 roku).
6. Upoważnienie - jeżeli wnioskodawca nie może dokonywać wszelkich czynności związanych z ubieganiem sięo świadczenie/a może upoważnić inną osobe do tych czynności.
 

Dokumenty fakultatywne (dodatkowe), w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta, które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
1. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami - dotyczy: wnioskodawcy.

2. Potwierdzenie kwot zasądzonych alimentów - dotyczy: wnioskodawcy, członków rodziny jeżeli mają zasądzone alimenty (np. kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy piniężne dokumentujące wysokość alimentów, oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, decyzję ).

3. Odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego - dotyczy: wnioskodawcy, rodzeństwa.

4. Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wpłaconego świadczenia - dotyczy: wnioskodawcy, rodzeństwa

5. Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny- dotyczy: wnioskodawcy (tylko w przypadku, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł).

6. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu - dotyczy: bezrobotnego wnioskodawcy, bezrobotnych rodziców, współmałżonka, niepracującego uczącego się rodzeństwa (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania).

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - dotyczy: wnioskodawcy, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarczą (zaświadczenie powinno zawierać: formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłaconego podatku).

8. Kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa, które nie ukończyło 18 roku życia - dotyczy: wnioskodawcy posiadającego dzieci lub rodzeństwo do 18 roku życia.

9. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez osoby uczące się do 26 roku życia - : dotyczy: wnioskodawcy posiadającego uczące się dzieci lub rodzeństwo do 26 roku życia.

10. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w poprzednim roku kalendarzowym - dotyczy:wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne.

11. Umowa dzierżawy - dotyczy: wnioskdawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę.

12. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną - dotyczy: wnioskdawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

13. Infomacja z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

14. Kopię aktów zgonu rodziców, małżonka lub dziecka wnioskodawcy - dotyczy: wnioskodawcy.

15. Kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy - dotyczy: wnioskodawcy.

16. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dotyczy: wnisokodawcy.

17. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - dotyczy: wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo lub dzieci (bez względu na wiek) posiadające orzeczenie o stipniu niepełnosprawności lub inny właściwy dokument.

18. Kopię aktu małżeństwa w przypadku małżeństw studenckich - dotyczy: wnioskodawcy.

19. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został udzielony - dotyczy: wnioskodawcy, członków rodziny.

20. Aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ - dotyczy: wnioskodawcy, członków rodziny.

21. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany - wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji.

22. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - dotyczy: wnioskodawcy, rodzeństwa.

23. W uzasadnionych przypadkach Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta
i uwzględnić ją w postępowaniu.

24. Zaświadczenia określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu - dotyczy: wnioskodawcy, członków rodzoiny wnioskodawcy  (dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; do wniosku należy dołączyć wówczas dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie utraty prawa do renty, do zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu).

25. Zaświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z następnego pełnego miesiąca przez członka rodziny - dotyczy: wnioskodawcy, członków rodzoiny wnioskodawcy (np. zaświadczenia z zakładu pracy, decyzji w sprawie przyznania renty, zaświadczenia wystawionego przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej, zaświadczenia wystawionego przez płatnika dochodu lub innego dokumentu, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaświadczenia z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oświadczenia w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym).

26. Inne dokumenty potrzebne do oceny sytuacji materialnej studenta i rodziny studenta - wnioskodawca składa

Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokumentowane są zaświadczeniem o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydanym przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.