FAQ - ubezpieczenia zdrowotne

 

1. Czy formalności związane ze zgłoszeniem/wyrejestrowaniem/zmianą danych osobowych do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, muszę dopełnić osobiście?
Formalności związanych ze zgłoszeniem/wyrejestrowaniem/zmianą danych osobowych do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię od 23.11.2021r. dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego e-teczka. Link do systemu:  https://eteczka.umw.edu.pl
Tylko w szczególnych przypadkach formalności tych może dokonać inna osoba, pisemnie upoważniona przez studenta/doktoranta. Upoważniona osoba powinna zgłosić się do Biura Obsługi Studentów wraz z wypełnionym i podpisanym przez Wnioskodawcę wnioskiem oraz pisemnym Upoważnieniem do dokonania wyżej wymienionych formalności.

2. Nie mogę złożyć wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w dniu moich 26 urodzin. Czy mogę złożyć wniosek wcześniej lub później?
Wcześniej nie, ponieważ Biuro Obsługi Studentów nie przechowuje złożonych przez studentów dokumentów a wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym należy złożyć najwcześniej w dniu 26 urodzin lub po tym terminie.

3. Ukończyłam/em 26 lat, nie podlegam ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny oraz nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu np. umowy o pracę, czy Uczelnia mnie ubezpieczy?
Tak, w sytuacji gdy student/doktorant nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu, Uczelnia może opłacać składki za ubezpieczenie po wcześniejszym złożeniu przez studenta/doktoranta wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

4. Nie ukończyłam/em 26 lat, mam obywatelstwo polskie, moi rodzice lub opiekunowie prawni pracują za granicą lub nie żyją, nie podlegam także obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Czy Uczelnia mnie ubezpieczy?
Tak, Uczelnia ubezpiecza studentów/doktorantów przed ukończeniem 26 roku życia, posiadających polskie obywatelstwo, w sytuacji gdy rodzice lub opiekunowie prawni pracują za granicą lub nie żyją, a student/doktorant nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu np. umowa o pracę.

5. Jestem cudzoziemcem, studentem/doktorantem UMW, posiadam kartę Polaka oraz nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, czy Uczelnia mnie ubezpieczy?
Tak, Uczelnia ubezpiecza cudzoziemców posiadających kartę Polaka, którzy są studentami/doktorantami UMW oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W takiej sytuacji student/doktorant:
- zgłasza się do właściwego Dziekanatu po Zaświadczenie potwierdzające fakt odbywania studiów wyższych, bądź studiów doktoranckich w Uczelni, z którym kieruje się do Oddziału NFZ przy ul. Joannitów 6, we Wrocławiu w celu podpisania Umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.
-w ciągu trzech dni od odebrania umowy student/doktorant musi pojawić się w Biurze Obsługi Studentów z Umową dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, kartą Polaka (lub innym dokumentem potwierdzającym polskie pochodzenie), aktualnym i ważnym dokumentem tożsamości oraz wypełnionym wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię.

6. Jestem studentem/doktorantem UMW, mam obywatelstwo polskie i jestem zatrudniony na umowę zlecenie. Czy w tej sytuacji ubezpiecza mnie pracodawca czy Uczelnia?
Jeżeli ukończyłaś/ukończyłeś 26 rok życia i jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, to pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na Twoje ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli złożyłaś/eś wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię, a później podjęłaś/eś pracę na podstawie umowy zlecenie, masz obowiązek zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Studentów i złożyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli nie ukończyłaś/ukończyłeś 26 rok życia i jesteś zatrudniony na umowę zlecenie, składki na Twoje ubezpieczenie zdrowotne odprowadza pracodawca rodzica lub opiekuna prawnego, a w szczególnych sytuacjach (gdy rodzice, czy opiekunowie prawni nie żyją lub pracują za granicą) Uczelnia.

7. Składałam/em wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię i w systemie e-WUŚ wyświetlam się na czerwono. Gdzie mogę uzyskać potwierdzenie, że Uczelnia opłaca za mnie składki na ubezpieczenie zdrowotne?
Należy się udać do Działu Płac, II piętro, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, który wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Uczelnię.

8. Skończyłam/em studia czy to znaczy, że nie jestem już ubezpieczona/y?

Nie, Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

9. Kolejność zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego:

Każdy student podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – wynika to z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia do systemu opieki zdrowotnej.

  1. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go jego pracodawca.
  2. Jeżeli student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten należy do niego.
  3. W trzeciej kolejności obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia mają rodzice studenta. Tak się dzieje jednak w przypadku tych studentów, którzy jeszcze nie pracują lub nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz nie mają ukończonych 26 lat. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym każdy student, także student studiów doktoranckich, od dnia ukończenia 26 roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia jako "dziecko" zgłoszone przez rodzica.
  4. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, w której się uczy. O to, żeby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia w NFZ, występuje sam zainteresowany. Zgłoszenia musi dokonać po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

Podczas studiów zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

 

10. Skończone studia i co dalej?

Prawo do ubezpieczenia w NFZ wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (jako który przyjmuje się absolutorium) lub w momencie skreślenia z listy uczniów lub studentów. Na taki też okres NFZ może wystawić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniającą do opieki medycznej w krajach unijnych (w określonym przepisami zakresie). Prawo to wygasa jednak wcześniej, jeżeli osoba taka podejmie pracę (czy to w kraju, czy za granicą) - osoba zatrudniona w kraju unijnym podlega ubezpieczeniu opłacanemu przez pracodawcę, w lokalnej instytucji ubezpieczeniowej - odpowiedniku NFZ.