UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Drodzy Studenci i Doktoranci - składanie wniosków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym od 23.11.2021r. odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka

Link do systemu: https://eteczka.umw.edu.pl

Instrukcja pracy z systemem dostępna jest tutaj [link do instrukcji]

 

 

Drodzy Studenci i Doktoranci,
prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a następnie wypełnienie odpowiedniego wniosku za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka.
Powyższe dotyczy również zgłoszenia przez studenta i doktoranta członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

Uwaga: Uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta/doktoranta.

Jednocześnie przypominamy o zmianie trybu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego doktorantów - uczestników Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie. W tym przypadku, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego następuje na podstawie oświadczeń zawartych we wniosku o stypendium. Wszelkie zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego należy niezwłocznie zgłaszać do Biura Szkoły Doktorskiej na druku Oświadczenie o zmianie danych osobowych dostępnym tutaj

Zarządzenie nr 97 /XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 1. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta/doktoranta, który:
- ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu, UWAGA: WNIOSEK O OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM PRZEZ UCZELNIĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ NAJWCZEŚNIEJ W DNIU 26 URODZIN
- nie ukończył 26 lat, nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

2. Doktoranci przyjęci na kształcenie do Szkoły Doktorskiej, kwalifikujący się do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię i zgłoszeni wcześniej do tego ubezpieczenia jako studenci, składają ponownie wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię. Jeśli wniosek, o którym mowa wyżej nie zostanie złożony, nie ma możliwości zachowania ciągłości odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Uczelnię, pomimo kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej.       

3. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
- do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
- bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.

4. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany do poinformowania Uczelni o:
- powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego np. ze stosunku pracy,
- zmianie danych zawartych we wniosku,
- zmianie statusu studenta
  poprzez złożenie za pomocą systemu elektronicznego e-Teczka stosownego wniosku ( o zmianę danych zawartych we wniosku lub o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię).   
 


Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta ustaje po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

 


A student niebędący obywatelem polskim?

a) jeżeli studenci nie są pochodzenia polskiego i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) – mogą indywidualnie zawierać dobrowolne umowy z NFZ na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i samodzielnie opłacać składki. Do zawarcia takiej umowy konieczne jest zaświadczenie z Uczelni, że są studentami. Po wybraniu lekarza POZ mają takie same prawa jak studenci będący obywatelami polskimi;

b) jeżeli studenci są uznani za pochodzenia polskiego w świetle ustawy o repatriacji (przedstawią Uczelni zaświadczenie wydane przez polskiego konsula w kraju zamieszkania) i nie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA), mogą indywidualnie zawrzeć dobrowolną umowę z NFZ i w ciągu 3 dni od zawarcia tej umowy zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Studentów poprzez wypełnienie wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, na podstawie którego składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacała Uczelnia;

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń rzeczowych na zasadach obowiązujących ubezpieczonego polskiego w zakresie umożliwiającym im nieprzerwany pobyt na podstawie formularza Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikatu Zastępczego EKUZ, w okresie ich ważności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w/w studenci otrzymują w placówkach POZ, które zawarły kontrakt z NFZ na dany rok kalendarzowy w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nie obejmuje to profilaktyki zdrowotnej ani leczenia chorób przewlekłych;

d) studenci cudzoziemcy mogą również zawierać umowy na ubezpieczenie zdrowotne z dowolnie wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, dysponującym w ofercie takim ubezpieczeniem i samodzielnie opłacać składki.
 


KONTAKT:
Informacji na temat ubezpieczeń zdrowotnych udzielają pracownicy Biura Obsługi Studentów:

mgr Iwona Sojka - tel. 71 324 14 69, e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl

mgr Ewelina Biszto  - tel. 71 324 14 69, e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl

Aby odebrać dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia oraz opłacanie przez Uczelnię składki na ubezpieczenie zdrowotne należy zgłosić się do Działu Płac, ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław.