Szanowni Studenci !!!
poniżej załączony został zmieniony regulamin świadczeń dla studentów od roku akadmickiego 2019/2020 wraz z załącznikami, który nadal obowiązuje
Prosimy o dokładne zapoznanie się oraz rozpoczęcie kompletowania dokumentacji zgodnie z zapisami nowego regulaminu.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami poszczególnych Dziekanatów.

 

załącznik nr 1 do Regulaminu_podział dotacji
załącznik nr 2 do Regulaminu_zasady powoływania i działania Komisji Stypendialnej
załącznik nr 3 do Regulaminu_zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta
załącznik nr 3_wzór nr 1_wzór zaświadczenia z US
załącznik nr 3_wzór nr 2_uchylony
załącznik nr 3_wzór nr 3_oświadczenie członka rodziny o dochodzie
załącznik nr 4_wzór nr 1 _wniosek stypendium socjalne
załącznik nr 4_wzór nr 2_wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych
załącznik nr 4_wzór nr 3_wniosek o stypendium rektora
załącznik nr 4_wzór nr 4_wniosek o przyznanie zapomogi
załącznik nr 4_wzór nr 5_wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
załącznik nr 4_wzór nr 6_wniosek do KS o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 5_wzór nr 1_decyzja KS stypendium socjalne
załącznik nr 5_wzór nr 2_decyzja KS stypendium dla osób niepełnosprawnych
załącznik nr 5_wzór nr 3_decyzja KS stypendium Rektora
załącznik nr 5_wzór nr 4_decyzja KS zapomoga
załącznik nr 5_wzór nr 5_decyzja OKS
załącznik nr 5_wzór nr 6_decyzja KS uchylenie/zmiana własnej decyzji
załącznik nr 6_uchylony
załącznik nr 7_wniosek o przywrócenie terminu
załącznik nr 8_odwołanie do OKS
załącznik nr 9_oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa
załącznik nr 10_upoważnienie
załącznik nr 11_oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
załącznik nr 12_oświadczenie członka rodziny dot. przetwarzania danych osobowych
załącznik nr 13_wniosek stypendium dla najlepszych doktorantów
załącznik ne 14_zasady powoływania i działania OKS ds. doktorantów
załącznik nr 15_zasady zakwaterowania w domach studenckich
załącznik nr 15_wzór nr 1_wniosek o przyznianie miejsca w pokoju 3 osobowym
załącznik nr 15_wzór nr 2_wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym
załącznik nr 15_wzór nr 3_wniosek o przyznanie miejsca na okres wakacji
załącznik nr 15_wzór nr 4_protokół zdawczo-odbiorczy pokoju
załącznik nr 15_wzór nr 5_oświadczenie mieszkańca
załącznik nr 15_wzór nr 6_oświadczenie "Przystanek Medyka"
załącznik nr 15_wzór nr 7_wysokość opłat za zakwaterowanie
załącznik nr 15_wzór nr 8_wysokośc opłat za zakwaterowanie w okresie wakacji
załącznik nr 15_wzór nr 9_wysokość opłat zakwaterowanie gościnne
załącznik nr 15_wzór nr 10_informacja o numerze konta
załącznik nr 15_wzór nr 11_wniosek o zwrot opłaty
załącznik nr 15_wzór nr 12_prośba o zwrot nadpłaty
załącznik nr 15_wzór nr 13_wzór ewidencji opłat