Studenci/doktoranci z niepełnosprawnością - zakres działalności

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych działa na rzecz osób z niepełnosprawnością na terenie uczelni i poza nią, biorąc udział:
w tworzeniu oraz opiniowaniu przepisów wewnętrznych dotyczących osób z niepełnosprawnością;
w zarządzaniu środkami przyznanymi w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
w nawiązywaniu współpracy z uczelniami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnością;
w pracach zespołu ds. stypendiów dla osób z niepełnosprawnością;
w pracach na rzecz dostosowanie procesu edukacyjnego oraz likwidacji barier architektonicznych na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz opiniowanie wszystkich prac inwestycyjno-remontowych w zakresie dotyczącym osób z niepełnosprawnością;
w postępowaniach przetargowych dotyczących zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnością;
w zarządzaniu i nadzorze  nad sprzętem technologicznym wspomagającym nauczanie osób z niepełnosprawnością, w tym opracowywanie zasad przyznawania prawa do jego wypożyczania;
w pracach mających na celu pozyskiwanie dotacji na wsparcie studentów z niepełnosprawnością;
w inicjowaniu oraz wspieraniu działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie osób z niepełnosprawnością;

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych odpowiedzialny jest za:
udzielanie informacji dotyczących zagadnienia niepełnosprawności,
wsparcie w rozwiązywaniu problemów będących wynikiem stopnia niepełnosprawności,
organizowanie szkoleń o tematyce związanej z niepełnosprawnością,
pomoc przy uzyskiwaniu konsultacji psychologicznych oraz pozyskiwaniu asystenta edukacyjnego dla osób z niepełnosprawnością.

słowa klucze: niepełnosprawność, niepełnosprawni, student niepełnosprawny, doktorant niepełnosprawny,