REGULACJE PRAWNE

 

 
REGULAMIN DZIAŁANIA, FINANSOWANIA I ROZWIĄZYWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH  I STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM WE WROCŁAWIU

Regulamin
załącznik nr 1 - zgłoszenie - zawiązanie organizacji
załącznik nr 2 - lista członków
załącznik nr 3 - oświadczenie członka - ochrona danych osobowych
załącznik nr 4a - zgłoszenie nowego składu zarządu
załącznik nr 4b - zmiana regulaminu/statutu
załącznik nr 4c - zmiana nazwy
załącznik nr 4d - zmiana siedziby
załącznik nr 5 - wniosek o powołanie opiekuna
załącznik nr 6 - wniosek o odwołanie opiekuna
załącznik nr 7 - wniosek o aktualizację
załącznik nr 8 - sprawozdanie merytoryczne z działalności
załącznik nr 9 - plan organizacji wydarzeń
załącznik nr 10 - oświadczenie członka dotyczące działalności w organizacji
załącznik nr 11 - wniosek o przyznanie środków na działalność
załącznik nr 12a i 12b - preliminarz i plan organizacji wydarzeń (gdy wydarzenie nie jest uwzględnione w preliminarzu)
załącznik nr 13 - wniosek o zgodę na organizację wydarzenia
załącznik nr 14 - sprawozdanie finansowe organizacji
załącznik nr 15 - sprawozdanie finansowe Samorządu Studentów
załącznik nr 16 - wniosek o refundację biletów
załącznik nr 17 - rewers wypożyczenia
załącznik nr 18 - protokół z wręczenia nagród przez organizację
załącznik nr 19 - zawiadomienie o zawieszeniu/rozwiązaniu działalności
załącznik nr 20 - zgłoszenie o działalności stowarzyszenia

Regulations (en)
Annex No 1 - notification about the establishment of an organisation
Annex No 2 - member list
Annex No 3 - member statement on personal data protection
Annex No 4a - notification for a new composition of an board
Annex No 4b - a change in the charter/regulations of a university organisation/association
Annex No 4c - a change in the name of a university organisation/association
Annex No 4d - a change of the seat of a university organisation/association
Annex No 5 - a request for appointment as a supervisor of an organization
Annex No 6 - a request for the dismissal of supervisor of an organisation
Annex No 7 - an organisation/association activity update request
Annex No 8 - a substantive report on the activity of the organisation/association
Annex No 9 - organisation's/association's event plan
Annex No 10 - a member's statement on involvement in the organisation/association
Annex No 11 - a request for organisation/association activity funding from the student government
Annex No 12a and 12b -  budget and plan for the organization of events (when the event is not in the plan)
Annex No 13 - event approval request
Annex No 14 - organisation's/association's financial statement
Annex No 15 - account of financial assets spent on student affairs
Annex No 16 - request for reimbursement ticket cost
Annex No 17 - rental form
Annex No 18 - protocol from an award ceremony held by the organisation/association
Annex No 19 - notice of the suspension/dissolution of an organisation/association
Annex No 20 - association establishment notification

USŁUGI POLIGRAFICZNE - realizowane są u Wykonwacy - GRUNWALD 24 s.c., który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym na potrzeby działalności Samorządu Studentów, organizacji studenckich i stowarzyszeń
1. Samorząd Studentów, organizacja studencka lub stowarzyszenie składa w BOS oryginał zlecenia usługi poligraficznej,        w którym wypełnia część I  
2. Pracownik BOS wysyła zlecenie do Wykonawcy
3. Osoba zamawiająca z Samorządu Studentów, organizacji studenckiej lub stowarzyszenia składa zamówienie u Wykonawcy posługując się numerem zlecenia zgodnie ze złożonym wcześniej zleceniem osobiście lub drogą elektroniczną
4. Wykonawca realizuje usługę i wydaje materiały osobie zamawiającej

USŁUGI CATERINGOWE - realizowane są u Wykonwacy - WIR-S Grzegorz Świrsz, który został wyłoniony w postępowaniu ofertowym na potrzeby działalności Samorządu Studentów, organizacji studenckich i stowarzyszeń
1. Samorząd Studentów, organizacja studencka lub stowarzyszenie składa w BOS oryginał zlecenia usługi cateringowej,         w którym wypełnia część I  
2.Pracownik BOS wysyła zlecenie do Wykonawcy
3.Wykonawca realizuje usługę na podstawie złożonego zlecenia
 

ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W DZIALE MARKETINGU
1. należy zapoznać się z cennikiem https://www.formularze.umed.wroc.pl/cennik-marketing/
2. wypełnić Zamówienie na zestawy konferencyjne lub Zamówienie na materiały promocyjne
3. dostarczyć zamównie do BOS w celu odnotowania środków (oczywiście podstawą jest pozycja w Preliminarzu lub zgoda Prorektora ds. Dydaktyki na zmianę pozycji w Preliminarzu)
4. BOS przekaże zamówienie do Działu Marketingu