Do zadań Rzecznika należy między innymi:

 1. systematyczne monitorowanie stanu przestrzegania praw studenckich;
 2. interweniowanie u władz Uczelni i Wydziału w przypadkach łamania praw studenta, w szczególności poprzez sygnalizację problemów związanych ze środowiskiem studenckim i przedstawienie propozycji sposobu ich rozwiązywania;
 3. w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu przez Samorząd Studentów - udzielanie pomocy studentom w zakresie praw i obowiązków studenta, w szczególności przedstawianie zainteresowanym studentom informacji dotyczących funkcjonowania i regulacji prawnych obowiązujących w Uczelni, zwłaszcza dotyczących przebiegu toku studiów oraz procedur przyznawania świadczeń dla studentów;
 4. doradzanie studentom w sprawach związanych z przestrzeganiem przez pracowników Uczelni praw studenta zawartych m.in. w Ustawie, Statucie, Regulaminie Studiów i innych regulacjach wewnątrzuczelnianych;
 5. prowadzenie działań w formie m.in.: szkoleń, wykładów, informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych, mających na celu zwiększenie świadomości studentów w zakresie ich praw i obowiązków;
 6. pomoc w wyjaśnieniu spraw lub uzyskiwaniu stosownych informacji od właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni;
 7. przekazywanie władzom Uczelni i Wydziału informacji dotyczących sytuacji problematycznych;
 8. udzielanie pomocy studentom w rozwiązywaniu sporów i konfliktów;
 9. promowanie wysokich standardów etycznych i postaw wśród studentów
  i nauczycieli akademickich;
 10. promowanie efektywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów;
 11. prowadzenie rejestru zgłaszanych skarg i wniosków.

 

Rzecznik realizuje zadania, w szczególności poprzez:

 1. rozmowę lub konsultację z zainteresowanymi osobami podczas pełnionych dyżurów (także drogą elektroniczną i telefonicznie);
 2. udzielanie w uzasadnionych przypadkach stosownej informacji pisemnej;
 3. podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych oraz kryzysowych, a także organizowanie spotkań indywidualnych i wspólnych pomiędzy osobami zaangażowanymi w konflikt;
 4. wyjaśnianie stronom istoty mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 5. edukowanie studentów w zakresie ich praw i obowiązków;
 6. współpracę z rzecznikami praw studenta innych uczelni;

Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje:

 1. na wniosek zainteresowanego studenta;
 2. na wniosek organów Samorządu Studentów i organizacji studenckich;
 3. na wniosek Rektora;
 4. z własnej inicjatywy
 

Rzecznik w swojej działalności kieruje się zasadą poufności, bezstronności i neutralności.

Wykonując swoje zadania Rzecznik przedstawia odpowiednim władzom Uczelni problemy środowiska studenckiego i proponuje sposób ich rozwiązania.

W ramach swojej działalności Rzecznik nie wydaje żadnych wiążących decyzji. Podejmowanie takich decyzji należy do kompetencji odpowiednich władz Uczelni, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnątrzuczelnianymi.

Jeżeli sprawa, która została zgłoszona do Rzecznika, leży poza jego kompetencjami, Rzecznik wskazuje osobie zainteresowanej odpowiednią instytucję/jednostkę powołaną do zajmowania się tego rodzaju sprawami.